!! Medishop Leuven: de winkel is uitzonderlijk gesloten van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april !!

Leden van Solidaris Brabant genieten het hele jaar door van voordelige prijzen bij Medishop. Vraag gratis advies aan een ergotherapeut over de aanpassing van je woning of bij de aanschaf van een hulpmiddel. 

Bovendien krijg je als lid van ziekenfonds Solidaris Brabant een extra korting of tegemoetkoming op voorwaarde dat je in orde bent met het betalen van je aanvullende verzekering. De tussenkomsten worden meteen verrekend op je factuur, handig toch? Ontdek alle voordelen hier

PRIVACY POLICY

Jouw privacy en jouw rechten bij de gegevensverwerking zijn belangrijk voor ons. In deze policy lees je op welke manier Thuishulp vzw / Aide à domicile asbl jouw persoonsgegevens inzamelt, gebruikt en beschermt.

 

Deze policy is in overeenstemming met de wetten en regelgeving, inclusief de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens et de Europese verordening 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming - AVG), die van toepassing is sinds 25 mei 2018.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens die op deze site worden ingezameld is Thuishulp vzw / Aide à domicile asbl.

Thuishulp vzw / Aide à domicile asbl is als vereniging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0443.360.076. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in de Zuidstraat, nummer 112-114 in 1000 Brussel (België). De vzw is opgericht met het doel orthopedisch, medisch of paramedisch materieel de verkopen, te verhuren en uit te lenen aan iedere persoon die dat nodig heeft, ongeacht of dit wegens definitieve of tijdelijke arbeidsongeschiktheid, een ziekte of een ongeval is.

 

2. Welke gegevenstypes verwerken wij?

Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl verwerkt sommige van jouw persoonsgegevens of kan deze verwerken in het kader van haar Dienstverlening. Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om een goede dienstverlening te verstrekken (verkoop, verhuur, uitlening, enz.) en, desgevallend, om voorkeurtarieven te berekenen.

Het gaat onder meer over:

  • identificatiegegevens: je naam en voornaam(voornamen), rijksregisternummer, geboorteplaats en -datum;
  • contactgegevens: je postadres of e-mailadres, je telefoon- of faxnummer;
  • financiële gegevens: je bankrekeningnummer;
  • numerieke gegevens: IP-adres, elektronisch gebruikersaccount;
  • gevoelige gegevens: gegevens over de gezondheid, medische inlichtingen of informatie;

 

3. Oorsprong van de verwerkte gegevens

Deze policy beschrijft of vermeldt expliciet de bron en de wijze waarop wij, in verband met onze activiteiten en dienstverlening, jouw gegevens, inclusief de persoonsgegevens, verzamelen, verkrijgen, gebruiken, verwerken, overdragen en vrijgeven.

 

3.1 Informatie die jij ons meedeelt

Wij verzamelen en verwerken de gegevens die jij ons verstrekt om je onze dienstverlening aan te bieden en ze constant te verbeteren.

In je contacten met Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl via diverse communicatiekanalen, geef je ons soms persoonlijke informatie met name ter aanvulling van informatie die wij al hadden. Deze bijkomende informatie zal worden verwerkt vermits je daarmee hebt ingestemd door ons die informatie te geven.

 

 

 

3.2 Informatie die we bij derden inzamelen

Wij vragen en verzamelen persoonsgegevens van jou aan Solidaris Brabant om jouw bijdrage aan de aanvullende verzekering na te trekken om jou een voorkeurtarief te kunnen aanbieden.

 

3.3 Informatie die wij automatisch verzamelen als je onze website gebruikt

Gebruik je onze website, dan verzamelen wij automatisch gegevens, ook persoonsgegevens, over de diensten die je gebruikt en de manier waarop je deze gebruikt. Die gegevens zijn nodig om de onze Dienstverlening te verstrekken en tevens om de functies van onze website te verbeteren.

 

  1. Geolokalisatiegegevens. Wanneer je sommige functies van onze website gebruikt, kunnen we informatie verzamelen over de plaats waar je, volgens de gegevens van je IP-adres of de gps van je mobiele toestel, ongeveer of precies bent, om je een betere gebruikservaring te bieden of je naar het dichtstbijzijnde verkooppunt te oriënteren. Op de meeste mobiele toestellen kan je de lokalisatie controleren of uitschakelen via het parametermenu van het toestel.

 

  1. Gebruiksgegevens. Wij verzamelen informatie over jouw interacties met de website, zoals de pagina's of de inhoud die je bekijkt, je zoekopdrachten en andere acties.

 

  1. Gegevens over de verbinding en het toestel. Wij verzamelen automatisch gegevens over de verbinding en het toestel wanneer je onze website bezoekt en gebruikt.

 

  1. Cookies en analoge technologie. Wij gebruiken cookies of andere gelijkaardige technologie. Meer informatie over ons gebruik van deze technologieën, lees je in de rubriek over de Cookievoorwaarden

 

 

3.4. Links naar andere websites en content van derde partijen

Onze website bevat ook links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen privacy policy hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast maakt onze website gebruik van Google Analytics. De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de privacy policy van deze derde: https://policies.google.com/privacy

Plugins-YouTube
Op
onze website maken wij gebruik van plug-ins van YouTube. U kan via onze website rechtstreeks YouTube-video’s bekijken die zijn opgeslagen op: https://www.youtube.com . Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.youtube.com/t/terms

 

 

4. Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt

Je persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt volgens de Dienstverlening die we je aanbieden of die je gevraagd hebt als lid, persoon ten laste, medewerker, professional, bezoeker, enz.

 

Jouw gegevens worden verwerkt, onder meer, om:

  • producten/diensten te leveren (verkopen, verhuren, lenen);
  • onze dienstprestaties te verbeteren;
  • jou een betere surfervaring aan te bieden;
  • de website te beveiligen;
  • bedrog te voorkomen;
  • statistische analyses te verrichten;
  • we verwerken jouw persoonsgegevens ook om na te gaan of jouw bijdragen correct betaald zijn, indien je recht hebt op een voorkeurtarief ;
  • onze wettelijke verplichtingen na te komen;

 

5. Hoe worden je gegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden binnen de EU/EER (Europese Unie / Europese Economische Ruimte) verwerkt en bewaard maar zouden kunnen worden overgedragen aan, en verwerkt in een land van buiten de EU/EER. De overdracht van jouw persoonsgegevens zal dan in overeenstemming met de geldende wetten en enkel in het kader van onze dienstverlening (levering, enz.) gebeuren..

Bij onderaanneming zullen wij stelselmatig onderaannemers aanduiden die zich houden aan de gegevensbeschermingswetgeving en die gepaste technische en organisatorische schikkingen treffen om een degelijke verwerking van jouw persoonsgegevens te garanderen. Met elke onderaannemer wordt een overeenkomst gesloten. Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl ziet toe op de correcte uitvoering van de ondertekende overeenkomst..

 

6. Bewaartijd van verwerkte gegevens

Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl bewaart jouw persoonsgegevens om jou de kans te bieden continu gebruik te maken van onze dienstverlening onder de voorwaarden die in deze policy zijn beschreven, gedurende de tijd die nodig is om de pertinente doelstellingen te vervullen en gedurende de tijd die nodig is om de wettelijke verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld de verplichtingen op het vlak van de boekhouding. Wij bewaren bijvoorbeeld jouw transactiehistoriek zodat je zelf je vorige bestellingen kan bekijken.

 

7. Beveiliging van de verwerkte gegevens

Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl is bijzonder alert om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Alle gepaste technische en organisatorische schikkingen zijn getroffen om met name inbreuken, verlies, vernietiging of ongeoorloofde verstrekking van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Onze onderaannemers zijn tegenover ons de verbintenis aangegaan dat zij ervoor zullen zorgen om dezelfde vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zij zullen steeds voldoende gepaste technische en organisatorische schikkingen treffen om schendingen van jouw rechten op bescherming van je persoonsgegevens te voorkomen, met name door inbreuken op, verlies, vernietiging of ongeoorloofde verstrekking van jouw persoonsgegevens te vermijden.

Bij een gegevenslek, zal Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl ervoor zorgen dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Bij een ernstig gegevenslek, worden de Gegevensbeschermingsautoriteit («Autoriteit») en de personen van wie de gegevens hierbij betrokken zijn, op de hoogte gebracht indien deze melding wettelijk verplicht is of indien ze gerechtvaardigd is

Indien jij weet of redenen hebt om aan te nemen dat jouw gegevens verloren, gestolen, verduisterd werden of op een andere manier gevaar lopen, of bij ongeoorloofd gebruik of vermoeden van ongeoorloofd gebruik, dien je met ons contact op te nemen. Volg daartoe de aanwijzingen in van onderhavige policy.

 

8. Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Die worden enkel informatief aan de gebruiker verstrekt. Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl heeft geen vat op de inhoud van deze websites en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan, de slechte werking van deze websites noch voor de informatie op deze websites.

De aanwezigheid van deze links op de website van Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl kan niet worden beschouwd als de goedkeuring door Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl van de inhoud van deze sites en betekent ook niet dat de vzw op welke manier ook samenwerkt met de beheerders van deze websites.

 

9. Jouw rechten en onze verplichtingen

 

9.1 Recht om jouw informatie te beheren

Je hebt toegang tot bepaalde informatie over jezelf en kan deze bijwerken. Het is jouw verantwoordelijkheid om jouw persoonlijke informatie up-to-date te houden. Om deze rechten uit te oefenen, moet je het contactformulier invullen op de website www.medishoponline.be of een schriftelijk verzoek richten aan de functionaris voor gegevensbescherming.

Het is mogelijk dat wij je vragen om een recto-verso kopie van je identiteitskaart bij te voegen, zodat we je identiteit kunnen natrekken. Op die manier vermijden we dat iemand anders jouw identiteit steelt en, bijgevolg, ook jouw rechten.

Elk verkooppunt heeft als opdracht om jou informatie te verstrekken en daarom vragen wij je om met je identiteitskaart naar jouw vertrouwde verkooppunt te gaan.

 

9.2 Toegangsrecht tot je gegevens en informatierecht

Je kan ons steeds vragen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die we over jou bewaren. Je hebt recht om geïnformeerd te worden en om kosteloos een kopie te krijgen.

De eerste kopie is gratis. Voor latere verzoeken met hetzelfde voorwerp worden kosten aangerekend in toepassing van artikel 12.5 van de AVG.

 

9.3 Recht op rectificatie of wissing van onjuiste of onvolledige informatie.

Je hebt het recht ons te vragen om verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die jou betreffen. Indien dit technisch haalbaar is, kan je zelf de gegevens aanpassen die in jouw gebruikersaccount staan.

Anderzijds, kan je vragen om jouw persoonsgegevens die niet van toepassing zijn of die niet meer nodig zijn voor verwerking, te wissen.

In sommige omstandigheden, kan geen rekening worden gehouden met jouw verzoek om je gegevens te wissen, met name wanneer jouw persoonsgegevens nog regelmatig kunnen of moeten worden verwerkt in uitvoering van de geldende regelgeving. Jouw gegevens mogen ook niet worden gewist wanneer hun verwerking wettelijk verplicht is of wanneer deze verwerking gebeurt voor archivering in het algemeen belang, voor historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en wanneer het wissen van die gegevens de verwezenlijking van die specifieke doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te belemmeren

 

9.4 Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht te vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens in een gemakkelijk overdraagbaar formaat over te dragen aan een andere instelling of derde. Het gevraagde formaat wordt alleen bezorgd wanneer dat technisch mogelijk is.

Dat recht geldt enkel voor persoonsgegevens die jij ons hebt meegedeeld en die via geautomatiseerde procedés worden verwerkt op voorwaarde dat de overdracht niet in strijd is met de wetgeving of geen negatieve gevolgen heeft voor de persoonsgegevens- of privacybescherming van andere betrokkenen.

 

9.5 Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van jouw gegevens eenvoudig berust op de gerechtvaardigde belangen van Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl en je niet overtuigd bent van deze gerechtvaardigde grond, heb je het recht je tegen deze verwerking te verzetten door schriftelijk verzet aan te tekenen. Indien na onderzoek blijkt dat Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl dwingende gerechtvaardigde belangen heeft, is geen verzet mogelijk.

 

9.6 Recht om de toestemming in te trekken of om de verwerking te beperken

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je deze toestemming steeds intrekken door een schriftelijk bericht te richten aan Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl (of aan de functionaris voor gegevensbescherming en hierin duidelijk aan te geven welke toestemming je intrekt.

Na de intrekking, zullen jouw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor je jouw toestemming hebt ingetrokken, behalve indien de verwerking op basis van een andere rechtsgrond is toegestaan Overigens, heeft de intrekking van jouw toestemming geen gevolgen voor de rechtmatigheid van op deze toestemming gebaseerde verwerkingsactiviteiten die gebeurden vóór deze toestemming werd ingetrokken.

In sommige omstandigheden, heb je het recht om de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, te beperken, in het bijzonder in gevallen waar (i) je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist; (ii) de verwerking onrechtmatig is en jij je verzet tegen het wissen van jouw persoonsgegevens; (iii) wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor verwerking maar jij deze gegevens opeist voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen; of (iv) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en in afwachting van het onderzoek over het punt om te weten of de gewettigde belangen van Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl voorgaan op jouw belangen.

 

9.7 Recht om klacht in te dienen

Voor algemene vragen of vragen over onze dienstverlening, contacteer je jouw vertrouwde verkooppunt of gebruik je de contactmogelijkheden die je op deze website vindt.

Voor specifieke vragen over persoonsgegevensbescherming en om snel een oplossing te vinden voor jouw klacht, kan je deze richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl door een e-mail te sturen naar dataprotection.bra@solidaris.be of door ons online klachtenformulier in te vullen op www.solidaris-brabant.be.

 

Deze zal jouw klacht behandelen en je laten weten hoe de procedure verder loopt en welke maatregelen zijn genomen binnen een termijn van maximum 45 dagen te rekenen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs.

Algemeen gesproken, maar vooral wanneer je niet tevreden bent over de oplossing die de functionaris voor gegevensbescherming je voorstelt, heb je het recht een klacht over de gegevensverwerkingsactiviteiten van Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl of haar Partners in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Wanneer Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl de verwerkingsverantwoordelijke is, heb je het recht klacht in te dienen bij haar voornaamste toezichtautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze zal jouw klacht onderzoeken en een bemiddeling opstarten.

 

Contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Adres: Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Contactformulier: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

 

10. Wijziging van de policy

De wetten en onze Diensten evolueren constant. Deze policy kan evolueren of wijzigingen ondergaan. Thuishulp vzw/Aide à domicile asbl behoudt zich het recht voor om de policy steeds te veranderen en beveelt aan om regelmatig de meest recente versie in te kijken.

 

Indien wij wijzigingen aanbrengen in de policy, zullen wij de nieuwe versie op onze website posten en de datum van de laatste bijwerking onderaan deze policy, actualiseren. Door verder gebruik te maken van onze Diensten nadat de nieuwe versie van de policy in voege is getreden, aanvaard je alle aangebrachte wijzigingen.

 

Privacy Policy_20220701_NL