Leden van Solidaris Brabant genieten het hele jaar door van voordelige prijzen bij Medishop. Vraag gratis advies aan een ergotherapeut over de aanpassing van je woning of bij de aanschaf van een hulpmiddel. 

Bovendien krijg je als lid van ziekenfonds Solidaris Brabant een extra korting of tegemoetkoming op voorwaarde dat je in orde bent met het betalen van je aanvullende verzekering. De tussenkomsten worden meteen verrekend op je factuur, handig toch? Ontdek alle voordelen hier

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor de online aankoop van artikels in de webshop van Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL, niet voor artikels in de fysieke winkels.

 

De klant heeft het recht aan Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Voor verdere info zie artikel 11 van deze algemene voorwaarden. 

 

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Ondernemingsgegevens 

Ondernemingsvorm: VZW
Maatschappelijke benaming: Aide à Domicile – Thuishulp
Maatschappelijke zetel: Zuidstraat 112-114, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: BE 0443.360.076

Telefoon: 078 15 60 30

Fax: 02 546 15 00

E-mail: infomedishop@solidaris.be

 

2. ALGEMENE BEPALINGEN

Via een elektronische webwinkel biedt Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL haar klanten de mogelijkheid om artikelen online aan te kopen. Alleen natuurlijke personen die ten minste achttien jaar oud zijn en rechtsbekwaam zijn en niet in naam van een onderneming optreden met een woonadres in België (met uitzondering van postbussen van bedrijven) kunnen een bestelling plaatsen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de internetverkoop door Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Deze algemene verkoopvoorwaarden sluiten alle algemene en bijzondere voorwaarden van de koper uit. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden is toegestaan.

 

3. PRIJZEN EN BETALING

Alle vermelde prijzen weergegeven op de website medishoponline.be zijn uitgedrukt in euro en zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen zoals bebat en recupel. Zij zijn slechts informatief en verbinden Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL niet. Indien vervoers-, service- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals zij woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld.

 

De betaling moet gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website.

 

4. AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 


Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 18). 

Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

 

Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL heeft het recht om te weigeren haar producten te verkopen op basis van de beschikbaarheid en de toereikendheid van haar voorraden, of om elke andere legitieme reden, en behoudt het recht om leveringen te delen of te splitsen.

 

5. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

Alle bestellingen worden door Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL slechts aanvaard door de schriftelijke bevestiging aan de koper binnen een redelijke termijn na deze bestelling en uiterlijk op het moment van levering van het artikel.


De verkoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL. Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren/annuleren in de volgende gevallen:

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant (bijvoorbeeld onrechtmatig gebruik maken van kortingsbonnen)
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod
  • Bij overmacht
  • Bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de artikelen zelf verder door te verkopen kan Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL weigeren.

 

De overeenkomst wordt in het Nederlands of in het Frans gesloten. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands of in het Frans gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de Nederlandse of Franse taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

 

6. LEVERING EN TRANSPORTKOSTEN

De bestelde artikelen worden door Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL geleverd op het door de klant aangegeven leveringsadres. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs of de bevestigingsmail vragen. In geval een wederaanbieding nodig is door afwezigheid van de klant, behoudt Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL zich het recht voor om de hierdoor gemaakte kosten aan te rekenen.

De kosten van het vervoer van de artikelen worden door de klant gedragen. De kosten voor de thuislevering worden duidelijk aangegeven tijdens het bestelproces.

Artikelen die thuis worden geleverd, worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers) afgeleverd. De klant staat zelf in voor eventuele verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage tenzij dit anders werd overeengekomen.

 

Levertijden worden als indicatie gegeven. Geen enkele vertraging in de levering kan leiden tot de annulering van de verkoopovereenkomst door de koper, een weigering of compensatie van deze laatste.

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT OP RISICO

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

8. SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover zij beschikt, behoudt Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

9. KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk, en ten laatste binnen de 24 uur na de vaststelling ervan, worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. De melding dient te gebeuren per e-mail.

Indien het een beschadiging betreft, dient een foto van de beschadigde verpakking alsmede van het beschadigde artikel met vermelding van het serienummer toegevoegd te worden.

 

10. GARANTIE

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.


Elk gebrek dient te worden gemeld binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. 

De garantie is niet overdraagbaar.

 

11. HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: 


De consument heeft het recht aan Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. 


Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering, contact opnemen via mail of via een modelbrief (zie formulier onderaan) voor herroeping met de klantendienst van Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL en de goederen binnen de 7 kalenderdagen na het uitoefenen van het herroepingsrecht op hun kosten terugbezorgen aan Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL op het adres te 1000 Brussel, Zuidstraat 112-114.

 

De klant kan de artikels ook binnenleveren in een Medishopwinkel naar keuze of in een kantoor van Solidaris Brabant. Het aanvaarden van het artikel, door het winkelpersoneel van Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL of de ontvangst ervan in een kantoor, kan niet geïnterpreteerd worden als een uitspraak betreffende de ontvankelijkheid binnen de voorwaarden.


Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt en volgens de door de klant opgegeven  specificaties worden vervaardigd
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • artikelen die een duidelijk hygiënisch karakter hebben of gevaar kunnen inhouden voor de volksgezondheid na gebruik. Voorbeelden van dergelijke artikelen zijn kousen, incontinentiemateriaal, matrassen, steriel materiaal, spenen, hoofdkussens, toiletstoelen, enz. Deze lijst is niet-exhaustief.

 

Enkel Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL beoordeelt of wordt voldaan aan de voorwaarden tot terugname en beslist over terugbetaling. In dat geval zal het bedrag worden teruggestort op de rekening van de klant. Onder geen enkel beding wordt de terugname van artikelen vergoed in de Medishopwinkel of in het kantoor van Solidaris Brabant. Indien niet werd voldaan aan de voorwaarden voor retours, maar de artikels desondanks toch werden teruggestuurd naar Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL, behoudt Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL zich het recht voor om alle hierdoor veroorzaakte verzendings- en administratiekosten aan te rekenen aan de klant.

 

12. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verwerking door Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL van de door de koper verstrekte persoonlijke gegevens heeft als doel de dagelijkse uitvoering, de administratie van het cliënteel, de promotie van onze producten, het opzetten van campagnes met gepersonaliseerde informatie en gerichte marketing, ook via e-mail.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden conform de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het adres te 1000 Brussel, Zuidstraat 112-114.

13. PRIVACY EN COOKIES

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL heeft dus geen toegang tot uw paswoord. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u ter consultatie, wijziging of verwijdering.

 

Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen met Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.

 

Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u hier vragen over heeft, kunt u ons contacteren op infomedishop@solidaris.be.

 

14. AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

15. WIJZIGING VOORWAARDEN

Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op de bestelling, is die van de site op het moment van het plaatsen van de bestelling.

 

16. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

17. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

18. CONTACT

De klantendienst van Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL is bereikbaar op het telefoonnummer 078 15 60 30, per e-mail infomedishop@solidaris.be of met de post op het adres te 1000 Brussel, Zuidstraat 112-114.

 

 

Algemene voorwaarden internetverkoop Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL_ 20220701

 

 

BIJLAGE 1 

 Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Thuishulp VZW/Aide à domicile ASBL:

Ik deel u hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende artikel herroep:

Besteld op / Ontvangen op (*):

Factuurnummer:

Naam:

Adres:

Datum:

Handtekening:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.